Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Kreator Artystyczny

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Kreator Artystyczny, dostępny pod adresem internetowym www.kreatorartystyczny.pl, prowadzony jest przez Łukasza Bandycha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kreator Artystyczny Łukasz Bandych, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5311629429, REGON 385438040.

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 • 2

Definicje

 1. Konsument - Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kreator Artystyczny Łukasz Bandych, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5311629429, REGON 385438040
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kreatorartystyczny.pl
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - złożone przez Kupującego oświadczenie woli zawarcia Sprzedaży.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt/Usługa - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu/Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta –osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.

 

 • 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Wiejska 93 Cząstków Polski, 05-152 Czosnów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@kreatorartystyczny.pl, lukasz@kreatorartystyczny.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 502-193-475, 505-949-406
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 48 1050 1012 1000 0097 2563 4027
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od pon.-sob. w godz. 9.00-18.00

 

 • 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

 • Urządzenie z dostępem do Internetu
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 

 • 5

Zakupy w Sklepie

 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową oraz drogą mailową.
 3. Zamówienie jest złożone jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe (dokładny adres wysyłki, numer kontaktowy, adres e-mail).
 4. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia danych do wysyłki Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.
 5. Wybrany do kupienia Produkt na stronie internetowej należy dodać do koszyka w Sklepie.
 6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy zamówienia oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
 9. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o oświadczenie Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów. Przyjmuje się, że Klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy składaniu Zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru Zamówienia, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności Umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.
 10. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia zamówienia.
 11. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 12. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 13. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 14. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 15. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności gotówką na miejscu.
 16. W przypadku niedostępności produktów objętych Zamówieniem lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje.
 17. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:

a)częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wybranych produktów;

b)anulowania całości zamówienia (odstąpienie).

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych.

 • 5

Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

-Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

-Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

-Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

 • 6

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Towar jest wysyłany w papierowym kartonie oraz folii bąbelkowej. Jeśli opakowanie kartonowe lub taśma zabezpieczająca są uszkodzone, należy koniecznie sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. Jeśli towar uległ uszkodzeniu Klient musi opisać ten fakt w protokole reklamacyjnym i prosić kuriera o podpis.
 3. Termin realizacji zamówienia wskazany jest przy Towarach na stronach Sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „ przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć  czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (ok. 1-2 dni robocze).
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 1. Przesyłka kurierska
 2. Paczkomat InPost
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wiejska 93, Cząstków Polski 05-152 Czosnów

 

 • 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
 3. Aby Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wiejska 93 Cząstków Polski, 05-152 Czosnów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • 8

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 

 1. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.

 

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 • 12

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 13

Postanowienia końcowe

 1. Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Jeśli Klient w trakcie składania Zamówienia, a najpóźniej do momentu wysłania Produktu, nie poda numeru NIP, uznaje się, że kupuje jako Konsument.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

3.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Miejscowość, data……………………..

.............................................

.............................................

.............................................

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres Konsumenta, telefon

 

Kreator Artystyczny Łukasz Bandych
ul. Wiejska 93 Cząstków Polski 05-152 Czosnów
adres e-mail: sklep@kreatorartystyczny.pl

 

Ja .....................................niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

- .................................................

-................................................

- ................................................

Potwierdzam, że zwracam produkty zgodne z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

Umowa dotyczy zamówienia Nr. ...................................................

Data odbioru towaru..................................................................

Numer konta bankowego Konsumenta (na który nastąpi zwrot płatności):

 

 

…………………………………..

Podpis konsumenta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl